Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

 

Uchwała Nr XXIII/177/12
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
zmieniona uchwałą Nr XLIII/283/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 września 2014 r.

§ 1
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-nych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

§ 2
„ Ustala się, iż:
1. Za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości zamieszkałej odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1)    niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2)    opakowania z papieru i tektury
3)    opakowania ze szkła
4)    opakowania z tworzyw sztucznych
5)    opakowania z metali
6)    opakowania wielomateriałowe
7)    odpady zielone
8)    żużle i popioły paleniskowe
9)    przeterminowane leki i chemikalia
10)    zużyte baterie i akumulatory
11)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
12)    zużyte opony
13)    odpady budowlane i rozbiórkowe
14)    meble i inne odpady wielkogabarytowe

2. Odpady komunalne wymienione w ust.1 pkt od 1 do 8 będą odbierane  bezpośrednio z terenu nieru-chomości przez podmiot odbierający odpady komunalne działający na zlecenie gminy. Ponadto odpady wymienione w ust. 1 pkt. od 2 do 8 właściciel nieruchomości będzie mógł dodatkowo poza terminem wywozu przekazać bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady, które nie będą odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości wymienione w ust. 1 pkt od 9 do 14 właściciel nieruchomości będzie mógł bezpłatnie przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto odpady wymienione w ust. 1 pkt. 9, 10 i 11 właściciel nieruchomości będzie mógł
bezpłatnie oddać do punktów ich gromadzenia, których wykaz podany jest na stronie internetowej www.bip.kwidzyn.pl.

3. Za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierana będzie każda ilość wytworzonych przez niego odpadów wymienionych w ust.1 z wyłącze-niem pkt 7 i 13. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 7 odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomo-ści w ilości do 8 worków raz na dwa tygodnie. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 13 właściciel nieru-chomości będzie mógł bezpłatnie przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości do 1m3 raz w roku. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości będą zagospodarowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.

4. Odpady komunalne wymienione w ust.1 pkt od 1 do 8 odbierane będą z terenu nieruchomości w terminach określonych w harmonogramie ustalonym z podmiotem odbierającym odpady komunalne działającym na zlecenie gminy z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zmieszane odbierane będą w miesiącach od 1 paź-dziernika do 31 marca z częstotliwością raz na dwa tygodnie /w miarę potrzeb częstotliwość odbioru może zostać zmieniona/ a od 1 kwietnia do 30 września raz w tygodniu. Odpady komunalne selek-tywnie zebrane (t.j. opakowania z papieru i tektury, opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali, odpady zielone) w systemie wor-kowym odbierane będą z częstotliwością raz na dwa tygodnie. 
 2) w zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne zmieszane odbierane będą z częstotliwością raz w tygodniu a w uzasadnionych przypadkach dwa razy w tygodniu. Odpady komunalne selektywnie ze-brane odbierane będą:
     a) opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe – dwa razy w tygodniu,
     b) opakowania ze szkła – raz na dwa tygodnie,
     c) opakowania z papieru i tektury – raz w tygodniu,
     d) odpady zielone – raz na dwa tygodnie.
     Żużle i popioły paleniskowe z zabudowy jedno i wielorodzinnej odbierane będą w okresie od 1 paź-dziernika do 30 kwietnia z częstotliwością raz na dwa tygodnie.

5. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mieszczący się przy ul. Owczej 7 będzie przyj-mował odpady tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1700  oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godz. 800 – 1400.

6. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-nalnymi gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie. ”
  
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-twa Pomorskiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------