Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider
Uchwała Nr XXIII/175/12
Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 20 grudnia 2012 roku

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna,
zmieniona uchwałą Nr XLIII/284/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 września 2014 r.


§ 1
Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kwidzyna” w brzmieniu jak niżej:


Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Kwidzyna

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 2
Ilekroć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kwidzyna zwanego dalej „Regulaminem” jest mowa o:
1)    „Zakładzie Utylizacji Odpadów” Spółce z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej / ZUO /”. – należy przez to rozumieć, Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
2)     „odpadach komunalnych” – należy przez to rozumieć odpady powstające
w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
3)    „odpadach zielonych” – należy przez to rozumieć odpady powstające
w wyniku utrzymania terenów zieleni oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
4)    „właścicielu nieruchomości” – należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
5)    „terenach zieleni” – należy przez to rozumieć tereny wraz z  infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe,
6)   
7)   
8)    „podmiot odbierający odpady komunalne” – należy przez to rozumieć podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzący działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
9)    „odbiorcy nieczystości ciekłych” - należy przez to rozumieć podmiot posiadający zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
10)    „dysponencie” – należy przez to rozumieć właściciel, dzierżawca, użytkownik pojemnika,
11)    „opakowaniach wielomateriałowych” - należy przez to rozumieć opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych.
12)    „osobie uprawnionej” – należy przez to rozumieć osobę wykonującą czynności kontrolne na podstawie upoważnienia burmistrza lub policja.

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów,
2) zużytych baterii i akumulatorów,
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4) zużytych opon,
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
7) opakowań z metali,
8) opakowań z tworzyw sztucznych,
9) odpadów zielonych,
10) opakowań wielomateriałowych,
11) opakowań z papieru i tektury,
12) opakowań ze szkła,
13) żużli i popiołów paleniskowych.

2. Odpady komunalne selektywnie zebrane, takie jak: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metali powinny być gromadzone łącznie, w jednym worku/pojemniku.
3. Zabrania się zagęszczania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich opróżnianie.
4. Zabrania się umieszczania w pojemnikach służących do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe.
§ 4

§ 5
1.    Wprowadza się jednolitą kolorystykę pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów:
a)    opakowania z papieru i tektury – kolor niebieski,
b)    opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metali – kolor żółty,
c)    opakowania ze szkła – kolor zielony,
d)    odpady zielone – kolor brązowy,
2.    Za utrzymanie porządku i czystości wokół pojemnika na odpady, odpowiada właściciel pojemnika.
3.     W dniu odbioru odpadów, pojemniki oraz worki na odpady winny być ustawione w miejscu łatwo dostępnym, pozwalającym na sprawne opróżnianie.
4.    Podmiot odbierający odpady komunalne, w terminie wywozu odpadów, uprzątnie teren wokół pojemników na odpady.
§ 6
1.    Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego według następujących zasad:
1)    usunięte błoto z chodników należy zgarnąć do krawędzi jezdni,
2)    uprzątanie chodników z zanieczyszczeń w okresie wiosenno-letnim odbywać się winno poprzez zamiatanie i odchwaszczanie chodników a powstałe nieczystości należy uprzątać do krawędzi jezdni,
3)    w okresie jesienno-zimowym, jeżeli wystąpi gołoledź, należy niezwłocznie po wystąpieniu złych warunków atmosferycznych chodnik posypać piaskiem,
4)    w przypadku opadów śniegu, bezpośrednio po ich zakończeniu, należy chodnik odśnieżyć i posypać piaskiem, a śnieg pryzmować wzdłuż krawędzi chodnika.
2.    Działania wynikające z realizacji postanowień ust.1 nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni chodników.
3.    Usuwanie nieczystości z trawników, placów zabaw i innych terenów znajdujących się w granicach nieruchomości a służących do użytku publicznego należy do obowiązków właściciela.
4.    Właściciele nieruchomości wyposażonych w piaskownice znajdujące się w miejscach służących do publicznego użytku, są zobowiązani do wymiany piasku minimum dwa razy w sezonie wiosenno letnim, a kolejne wymiany należy dostosować do potrzeb.
§ 7
Zarządcy dróg są zobowiązani niezwłocznie, jednak nie później niż do końca kwietnia każdego roku usuwać pozostałości po zimowym utrzymaniu dróg, a w szczególności ziemię i piasek.
§ 8
1.    Mycie i naprawy pojazdów mechanicznych winno się odbywać w miejscach do tego przeznaczonych tj. w myjniach i warsztatach samochodowych.
2.    Dopuszcza się możliwość mycia pojazdów mechanicznych, poza myjniami, czystą wodą bez użycia środków chemicznych na terenach utwardzonych, urządzonych przez właściciela nieruchomości, odpowiednio oznaczonych i wyposażonych w piaskownik. Odpływ zanieczyszczonej wody powinien być ukierunkowany w stronę piaskownika.
3.    Piasek w piaskowniku należy wymieniać przynajmniej raz w roku, a zanieczyszczony wywozić bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
4.    Dopuszcza się możliwość przeprowadzania drobnych napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi. Naprawy te nie mogą powodować zanieczyszczenia środowiska, a w szczególności przedostawania się zanieczyszczeń do kanalizacji sanitarnej, deszczowej i zbiorników wodnych.
§ 9
Zabrania się składowania na terenie nieruchomości odpadów występujących w postaci ciekłej
o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, łatwopalnych oraz oleistych.


Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych
oraz warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 10
1.    Pojemniki na odpady komunalne i selektywnie zebrane powinny być przystosowane do opróżniania za pomocą urządzeń mechanicznych.
2.     Pojemniki powinny stać w miejscu specjalnie przygotowanym tj.: utwardzonym i utrzymanym w czystości, nie stwarzającym uciążliwości dla mieszkańców, oddalone od ciągów ulicznych.
3.    Ciągi uliczne winny być wyposażone w kosze uliczne o pojemności od 20L do 70L.

§ 11
1. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych mogą być stosowane wyłącznie znormalizowane pojemniki i kontenery typu: P-60L, P-80L, P-110L, P-120L, P-140L, P-180L, P-240L, P-340L, P-360L, P-370L, P-500L, P-660L, P-770L, PA–1100, KP-5, KP–7, KP-10.
2. Nieruchomości zamieszkałe powinny być wyposażone w pojemniki, których minimalna łączna pojemność będzie odpowiadała iloczynowi liczby zamieszkałych osób x 30L.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach o niżej określonych pojemnościach /w zależności od ilości wysegregowanych odpadów/:
1)    pojemniki - 240L, 360L, 1100L
2)    worki – 60L, 90L, 120L
4.  Dla nieruchomości niezamieszkałych ustala się  minimalne wielkości pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:
1)     lokale handlowe o powierzchni do 200m2 – 30L na każde 10m2 powierzchni
 całkowitej,
2)    lokale handlowe o powierzchni powyżej 200m2 – 10L na każde 10m2 powierzchni
 całkowitej,
3)     lokale gastronomiczne – 50L na każde 10m2 powierzchni całkowitej,
4)     szkoły, przedszkola, żłobki – 3L na każdego ucznia/dziecko i pracownika,
5)     obiekty użyteczności publicznej (np. urzędy) – 10L na każdego pracownika,
6)     domy opieki, szpitale, internaty, hotele, pensjonaty – 30L na każdego pacjenta lub
 lokatora,
7)     zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne ( w odniesieniu do pomieszczeń
 biurowych i socjalnych) – co najmniej 1 pojemnik 60L,
8)    ogrody działkowe – 30L na jedną działkę /na zespół działek – 1100L/.
5.    Tereny, na których prowadzone są prace budowlane lub remontowe powinny być wyposażone w pojemniki o następujących pojemnościach :P-1100L, KP -5, KP 10 /w zależności od skali przedsięwzięcia/.
§ 12
1. W okresie od maja do października pojemniki na odpady komunalne powinny być poddawane myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i utrzymywane w dobrym stanie technicznym i estetycznym.
2. Za przeprowadzenie dezynfekcji pojemnika odpowiedzialny jest jego dysponent.

Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13
1. Pozbywanie się gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych nieczystości ciekłych powinno następować stosownie do ilości zużytej wody tak, aby nie dopuścić do ich przepełniania, gwarantując przy tym zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, o których mowa w ust. 1, co najmniej dwa razy na kwartał.
§ 14
1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
   1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne –nie rzadziej niż raz w tygodniu,
   2) opakowania z papieru i tektury – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
   3) opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali     - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
   4) opakowania ze szkła – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
   5) odpady zielone – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
   6) żużle i popioły – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
   1)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w okresie od 1 października do 31     marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
   2)opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. Odpady komunalne z terenu budowy powinny być gromadzone i wywożone w taki sposób, aby na terenie budowy zapewnić porządek.
§ 15
1.    Kosze uliczne znajdujące się w miejscach publicznych w okresie od października do kwietnia powinny być opróżniane co najmniej dwa razy w tygodniu, a od maja do września co najmniej trzy razy w tygodniu.
2.    Kosze na śmieci ustawione przed lokalami, w których prowadzona jest stała lub sezonowa działalność gastronomiczna bądź handlowa branży spożywczej, powinny być opróżniane raz w tygodniu.

Rozdział V
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami .

§ 16
1.    Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest przekazywać odpady do „ZUO”, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
2.    Dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych na terenie nieruchomości, na której powstały.
3.    Kompostowanie nie może być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
4.   
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 17
1.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1)    niezwłocznego sprzątania i usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta
w miejscach publicznych w szczególności na klatkach schodowych, lub innych pomieszczenia wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach,
i na terenach zieleni,
2)    wyposażenia psów w obrożę z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację właściciela,
3)    wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy lub w kagańcu. Obowiązek dotyczy również prowadzenia psów w pomieszczeniach wspólnego użytku, takich jak korytarze, klatki schodowe znajdujących się w budynkach wielolokalowych, z zastrzeżeniem zawartym w § 20,
4)    okazywania na żądanie osób uprawnionych dokumentu dokonania obowiązkowego szczepienia,
5)    dbania o to, aby zwierzęta nie zakłócały spokoju innym mieszkańcom oraz nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla mieszkańców.

2.    Wyprowadzanie zwierząt domowych poza teren nieruchomości powinno odbywać się pod nadzorem opiekuna.
3.    Psy rasy agresywnej mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
§ 18
Psy zwolnione ze smyczy, bez kagańca, lub bez znaczka identyfikacyjnego oraz pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych, traktowane będą jak bezdomne, chwytane
i przewożone do schroniska dla bezdomnych zwierząt lub do okresowej przechowalni dla zwierząt zlokalizowanej na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” Spółka z o.o.
§ 19
Zabrania się wyprowadzania psów na tereny służące do zabaw dzieci tj. terenów zieleni, piaskownic, boisk, żłobków, przedszkoli i szkół.
§ 20
Zezwala się na zwolnienie psów ze smyczy tylko i wyłącznie na terenach oznaczonych. Wykaz tych punktów podany jest do publicznej wiadomości na tablicach informacyjnych na terenie miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kwidzynie - www.bip.kwidzyn.pl.
§ 21
Prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, wymaga zezwolenia Burmistrza Miasta Kwidzyna wydanego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 22
1.    Zabrania się hodowli kotów i psów w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach
o zabudowie szeregowej, jak też w budynkach jednorodzinnych znajdujących się na działkach o powierzchni mniejszej niż 1500 m 2 z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2.    Dopuszcza się możliwość prowadzenia hodowli kotów i psów na terenach o powierzchni mniejszej niż 1500 m2, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości, na której zlokalizowana jest hodowla.
§ 23
Zabrania się :
1)    pozostawiania zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, albo na terenie ogrodzonym w sposób umożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz,
2)    doprowadzania zwierząt przez drażnienie lub płoszenie do stanu, w którym stają się one niebezpieczne.


Rozdział VII
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 24
1.    Na terenie miasta Kwidzyna wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz gołębi, za wyjątkiem terenów gospodarstw rolnych położonych w granicach miasta.
2.    Na terenach nie będących gospodarstwem rolnym zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane jeśli właściciel zainteresowany hodowlą uzyska pisemną zgodę właścicieli sąsiednich nieruchomości z zachowaniem zasad:
1)     zwierzęta gospodarskie winny być utrzymywane w obiektach położonych w odległości nie mniejszej niż 10 m od sąsiedniej nieruchomości, z zachowaniem zasad utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarnego całego terenu wykorzystywanego do chowu zwierząt.
2)     hodowca zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do zabezpieczenia utrzymywanych zwierząt przed wydostaniem się poza teren prowadzenia chowu zwierząt,
3)     hodowla zwierząt gospodarskich winna być prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków sanitarnych zdrowotnych ludzi i zwierząt, i nie powodowała zanieczyszczeń powietrza,
4)     nieczystości powstałe w wyniku utrzymywania zwierząt gospodarskich winny być składowane w miejscach o podłożu nieprzepuszczalnym, oddalonym od budynków przeznaczonych do stałego pobytu ludzi.
3.    Dopuszcza się możliwość prowadzenia hodowli gołębi na terenie miasta poza gospodarstwami rolnymi po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości, na której zlokalizowany jest gołębnik.

Rozdział VIII
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania

§ 25
1.    Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, tereny przemysłowe zakładów pracy, przetwórstwa rolno spożywczego i innych jednostek organizacyjnych.
2.    Deratyzację przeprowadza się obowiązkowo co roku, pierwszego miesiąca wiosny i jesieni.
§ 26
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.
§ 27
Traci moc uchwała Nr XLI/321/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kwidzyna (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 68 poz. 1419 z 26.06.2006r.).
§ 28
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------