Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji to nowa frakcja odpadów zbieranych selektywnie w Kwidzynie od 1 grudnia 2019 roku.

poniedziałek, 07 październik 2019 06:27


Wprowadzane zmiany podyktowane są koniecznoscią realizowania przez gminy wytycznych rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Jakie rozwiązania w Kwidzynie?
W zabudowie jednorodzinnej bedą gromadzone w brązowych pojemnikach 80L, oznakowanych napisem „BIO”, w które posesje zostaną wyposażone w ramach uiszczanej do tut. urzędu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dezynfekcje pojemników Będzie przeprowadzała firma odbierająca odpady komunalne na zlecenie Miasta Kwidzyna (w okresie od maja do października, nie rzadziej niż raz w miesiącu, a od listopada do kwietnia raz na kwartał). Frakcja odpadów kuchennych odbierana
będzie z częstotliwością raz w tygodniu.

Wprowadzenie nowej frakcji odpadów zbieranych selektywnie nie wyklucza posiadania swojego kompostownika. Nadal jest to najlepszy sposób utylizacji bioodpadów. W przypadku zagospodarowywania odpadów kuchennych w przydomowym kompostowniku, prosimy o poinformowanie Urzędu Miejskiego w Kwidzynie, tel. 55 646 47 83.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej gromadzone będą w brązowych pojemnikach 240L oznakowanych napisem „BIO”, które dostarczone zostaną w miejsca usytuowania dotychczasowych kontenerów do segregacji, w terminie do końca listopada 2019 roku. Dezynfekcje pojemników będzie przeprowadzała firma odbierająca odpady komunalne na zlecenie Miasta Kwidzyna (w okresie od maja do października, nie rzadziej niż raz w miesiącu, a od listopada do kwietnia raz na kwartał).
Frakcja odpadów kuchennych ulęgających biodegradacji odbierana
będzie raz w tygodniu.


Po odebraniu z gospodarstw domowych, odpady kuchenne trafi a do kompostowni w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------