Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Slownik odpadowy

Biodegradacja  -  biochemiczny rozkład związków organicznych przez organizmy żywe np. bakterie, grzyby, glony, owady) na prostsze składniki chemiczne.
 
Ekologia - to dziedzina nauk przyrodniczych badająca wzajemne stosunki pomiędzy organizmami żywymi (lub ich grupami), a otaczającym je światem zewnętrznym (środowisko). Dzieli się na autekologię i ekologię ogólną - synekologię.
 
Kompost - naturalny nawóz wytworzony podczas mikrobiologicznego rozkładu substancji organicznych, pochodzących z odpadków gospodarstwa (roślin, śmieci, popiołu, trocin, fekalii i in.), na stosach (pryzmach) kompostowych lub z odpadów miejskich w zmechanizowanych kompostowniach odpadów.
 
Odpad - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz zamierza się pozbyć, pozbywa się lub jest zobowiązany do ich pozbycia się. Odpady to wszystkie uboczne produkty działalności człowieka (przemysłowej, gospodarczej, usługowej) nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska, mogące prowadzić do jego degradacji.  Ustawy o odpadach z 2001 r.
 
Recykling - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."  
Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001  roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628).
 
Recykling - to zbieranie, wysortowanie i oczyszczanie, a następnie przemysłowy przerób materiałów, głównie opakowaniowych jak papier, szkło, metale oraz różnego rodzaju plastiki. Recykling to również ponowne wykorzystanie materiałów biodegradowalnych (m.in. odpady żywnościowe, trawa, liście itp.) poprzez ich kompostowanie dla uzyskania naturalnego nawozu. Dzięki ponownemu wykorzystaniu tych odpadów zmniejsza się ilość surowców pozyskiwanych na nowo ze środowiska, a więc np. wyrąbywanych drzew (na papier), wydobywanych kopalin, zużywanych surowców energetycznych itp.
 
Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników lub worków z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane- plastik szkło, papier, metal, bioodpady. Segregacji odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling). 
 
Segregacja odpadów komunalnych u źródła to selekcja odpadów prowadzona w gospodarstwach domowych. 
 
Selektywna zbiórka odpadów - to zbiórka, w ramach której zbierany jest jeden strumień odpadów, obejmujący jedynie rodzaj odpadów charakteryzujących się takimi samymi właściwościami  np. selektywna  zbiórka papieru, szkła, metalu, plastiku.  
 
Utylizacja odpadów działania mające na celu niedopuszczenie do zaśmiecania i zatruwania środowiska przez substancje, które wyrzucamy jako bezwartościowe. Najpowszechniej stosowaną w Polsce metodą utylizacji odpadów, jest ich składowanie.