Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Regulamin PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kwidzynie


1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez „PSZOK" w Kwidzynie.

2. „PSZOK" znajduje się przy ulicy Owczej 7 w Kwidzynie i na zlecenie Urzędu Miejskiego prowadzony jest przez Zakład Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.

3. „PSZOK" czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca od 8:00 do 14:00.

4. W „PSZOK" przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych mieszkańców Kwidzyna.

5. Nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.

6. Ilości dostarczanych odpadów muszą wskazywać na ich pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych. Większe ilości należy dostarczyć do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej.

7. Dostarczone odpady muszą być posegregowane wg rodzajów, umieszczone w workach, a odpady płynne (oleje, farby itp.) w szczelnych pojemnikach zabezpieczających przed ich rozlaniem.

8. Rodzaje odpadów przyjmowanych w „PSZOK":

· przeterminowane leki,
· chemikalia z użytku gospodarczego,
· zużyte baterie i akumulatory,
· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
· odpady budowlane, remontowe,
· zużyte opony samochodów osobowych,
· meble i inne odpady wielkogabarytowe,
· złom, metale,
· tworzywa sztuczne,
· odpady zielone i biodegradowalne,
· papier i tektura,
· szkło opakowaniowe i okienne (nie zmieszane),
· zużyte oleje silnikowe.
· popioły
9. Rodzaje odpadów nie przyjmowanych w „PSZOK”:
· materiały zawierające azbest,
· papa,
· gaśnice i butle gazowe,
· elementy pochodzące z demontażu pojazdów (tj. szyby samochodowe, zderzaki, reflektory, itp.),
· odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
· inne, których rodzaj oraz ilość świadczy, że nie pochodzą z gospodarstw domowych.

10. Odpady budowlane (remontowe) przyjmowane są w ilości do 1 m3 w roku od gospodarstwa domowego. Większe ilości odpadów budowlanych należy dostarczyć do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej (odpłatnie).

11. Dostarczający odpady do „PSZOK” winien udokumentować, że pochodzą one z Kwidzyna.

12. W „PSZOK" odpady są umieszczane w przygotowanych kontenerach i pojemnikach, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych.

13. Dostarczenie odpadów należy zgłosić do pracownika „PSZOK", który je sprawdzi oraz wskaże miejsce składowania.

14. Pracownik może odmówić przyjęcia odpadów, niezgodnego z wykazem dopuszczonych do przyjęcia lub nieposegregowanych oraz w ilości większej niż wskazane w pkt. 6 i 9.

15. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie „PSZOK":

· dzieci do lat 12 muszą przebywać pod opieką osoby pełnoletniej,
· należy przestrzegać poleceń obsługi, odnośnie miejsca złożenia odpadów i sposobu
poruszania się po terenie,
· należy przestrzegać ogólnych zasad ruchu drogowego – na terenie „PSZOK" obowiązuje prędkość pojazdów do 10 km/godz.,
· zabrania się używania źródeł otwartego ognia (zakaz palenia),
· w przypadku zanieczyszczenia terenu przy dostarczaniu odpadów dostarczający
zobowiązany jest do jego uprzątnięcia.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO „PSZOK” ODPADÓW
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W STOSUNKU DO KKTÓRYCH
STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami:
55 279 58 28
55 261 22 02
55 646 47 83