Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Opis sposobu wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

czwartek, 07 marzec 2013 14:49

Właściciele nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/179/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 20 grudnia 2012 r., zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Warszawskiej 19 w Kwidzynie deklaracji, która będzie stanowiła podstawę do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku. 

Do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 nr 152 poz. 897 z późniejszymi zmianami), należy dołączyć kopię umowy z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy bez wezwania uiszczać miesięcznie - do ostatniego dnia miesiąca, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kwidzynie przy ul. Warszawskiej 19. 

Pierwszą wpłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zadeklarowanej wysokości należy dokonać do dnia 31 lipca 2013 r. 
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Kwidzyna określi, w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.).

Poniżej zamieszczono przykładowo wypełnione deklaracje dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1. Przykład deklaracji wypełnionej przez właściciela nieruchomości.

2. Przykład deklaracji wypełnionej przez zarządcę nieruchomości.