Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider Vinaora Nivo Slider

Prawo

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
isap.sejm.gov.pl

Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991,  str.  40,  z  późn.  zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26);

 
Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z  późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);
 
Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów  oraz  uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 22.11.2008, str. 3–30).
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------